Noord-Nederlands-Duitse Netwerkclub

Huishoudelijk reglement

In dit reglement, vastgesteld op 12-12-2007, zijn rechten en plichten van leden van Business Networking & more omschreven.

Business Networking & more is een onafhankelijke business/netwerkclub die tot doel heeft het verbeteren en instandhouden van de contacten tussen ondernemers in diverse bedrijfssectoren, regionaal en grensoverschrijdend.

Artikel 1

Doel

 1. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie tussen ondernemers onderling en netwerkenin informele sfeer, regionaal en grensoverschrijdend.
 2. Ondernemers op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen.

Artikel 2

Activiteiten
1. De activiteiten van Business Networking & more bestaan uit:

2. Bedrijfsbezoeken kunnen overdag of ‘s avonds plaatsvinden, afhankelijk van het bedrijf

3. Tijdens een thema-bijeenkomst wordt een relevant onderwerp belicht. Dit kan gebeuren met medewerking van een gastspreker, maar ook netwerkleden kunnen invulling geven aan een thema. Vast onderdeel van deze avonden is het netwerken voor, tijdens en na afloop van de bijeenkomst.

4. Tijdens de themabijeenkomsten wordt niet gerookt met uitzondering van de pauzes en tijdens het netwerken bij aanvang en na afloop van de bijeenkomsten.

Artikel 3

Lidmaatschapscriteria
1. Lid kunnen worden van het ondernemersnetwerk:

Artikel 4

Bestuur

 1. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Business Networking & more.
 2. Het bestuur zal bestaan uit Eddy Woltjer voorzitter, Jan Benninga penningmeester / vicevoorzitter, Julius Hausel secretaris en bevoegd adviseur Klaas Behling.
 3. Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen door te voeren. De leden worden zo snel mogelijk daarna ervan op de hoogte gesteld.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Business Networking & more.

Artikel 5

Ongewenst gedrag en/of handelen

 1. In geval van ongewenst gedrag en/of handelen door leden, medewerkers en afgevaardigden is het bestuur gemachtigd om tot royement van het lidmaatschap over te gaan.
 2. Opzettelijk de naam en faam van Business Networking & more schade toebrengen.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten daaraan verbonden.

Artikel 6

Jaarlijkse contributie/bijdrage

 1. Leden van Business Networking & more ontvangen na inschrijving een nota voor de jaarlijkse bijdrage van € 295,00 excl. geldende btw
 2. Beëindigd van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van tenminste 2 maanden voor de einddatum van het contract.
 3. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor een jaar.
 4. Er vindt nimmer restitutie plaats van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 7

Aansprakelijkheid
1. De directe schade is beperkt tot de jaarlijkse contributie. Indirecte schade komt nimmer in aanmerking voor vergoeding. Business Networking & more aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derde(n). Het bestuur is zowel nationaal en internationaal nimmer (persoonlijk) aansprakelijk.

Artikel 8

Wijzigingen
Aangesloten leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, opgave en/of aanpassingen van informatie. Wijzigingen kunnen zowel schriftelijk en/of via onze website met daarbij behorende inlogcode.

Artikel 9
Gebruik van logo, beeldmateriaal en overige mediagegevens.
Het bestuur van Business Networking & more is gerechtigd om gebruik te maken van mediamateriaal van haar leden zoals b.v. logo’s, webgegevens, foto’s, folders en overige mediagegevens, uitsluitend bestemd voor BN&m activiteiten.

Artikel 10

Werkwijze
De aangeslotenen hebben noch enig stemrecht in enige vergadering van Business Networking & more of haar bestuur, noch zijn zij op andere wijze betrokken bij de benoeming van het bestuur en overige activiteiten en besluiten van Business Networking & more.

Artikel 11

Nevenactiviteiten

 1. Business Networking & more staat volledig los van iedere nevenactiviteit van haar leden.
 2. Business Networking & more aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid genoemd onder 11/1.
 3. Voordelen verleend door de Businessclub mogen niet voor nevenactiviteiten gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter. Dit geldt ook voor de naam en logo van Business Networking & more.

Artikel 12

Slotbepaling
Mocht een of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de Businessclub.

BN&m bestuur Eddy Woltjer voorzitter

Nieuwste magazine

Magazine editie 49 - Business Networking & more

Komende evenement

BWM Martinistad

Nieuwste foto's

 • Netwerkbijeenkomst VentureLab - IHOG - Business Networking & more
 • Netwerkbijeenkomst VentureLab - IHOG - Business Networking & more
 • Netwerkbijeenkomst VentureLab - IHOG - Business Networking & more
 • Netwerkbijeenkomst VentureLab - IHOG - Business Networking & more

Onze leden:

© 2024 Business Networking & more | Google+ | Gemaakt door: Hoogma Webdesign